Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen
Gemeentecontroller A. van Dieren (agendapunten jaarrekening 2020, 1e tussenrapportage 2021, Voorjaarsnota 2022)

Afwezig

Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap

Beslissing

Notulen 26 april 2021: Het college stelt de notulen, zonder nadere op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Uitbreiding inzet schoolcontactpersonen primair onderwijs Barendrecht

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 314466
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. In de raadsinformatiebrief moet worden opgenomen dat de definitieve besluitvorming over dit voornemen zal plaatsvinden bij de begroting 2022. Te zijner tijd is wellicht bekend of de kosten gedekt kunnen worden vanuit de extra investering die het kabinet de sector en gemeenten recentelijk in het vooruitzicht heeft gesteld. Desgewenst kan op een eerder moment, bijvoorbeeld in een van de vergaderingen van de commissie Samenleving, het voornemen inhoudelijk worden besproken.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: vooralsnog in te stemmen met de uitbreiding van uren en werkzaamheden van de schoolcontactpersonen in het primair onderwijs in Barendrecht, de structurele kosten hiervan à € 123.142,- te verwerken in de ontwerp-begroting 2022.
 • Beslispunt 2: wethouder Luijendijk te mandateren om de raadsinformatiebrief over de uitbreiding inzet schoolcontactpersonen primair onderwijs Barendrecht, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen en vast te stellen.

Aanleg glasvezelnet

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 315890
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: de samenwerkingsovereenkomst met Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. als onderdeel van KPN, rond de aanleg van het glasvezelnetwerk aan te gaan.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad te informeren door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Burgemeesterbesluit:

 • wethouder de Jonge te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst met Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. te ondertekenen.

Regionaal plan van aanpak 2021 doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 306039
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om in de raadsinformatiebrief duidelijker aan te geven dat de uiteindelijke kosten voor de gemeente (via het Gemeentefonds) op dit moment nog niet bekend zijn. Een definitief besluit zal pas volgen als hierover meer duidelijkheid ontstaat.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: het plan van aanpak 2021 doordecentralisatie MO-BW vast te stellen.
 • Beslispunt 2: wethouder Roopram te mandateren om de raadsinformatiebrief, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen, vast te stellen en de gemeenteraad te informeren over het regionaal plan
  Doordecentralisatie Beschermd Wonen.

Intrekken voorgenomen besluit aanwijzing gemeentelijk monument

Portefeuillehouder: A.J. Proos
Adviesnummer: 327129
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om in de op te stellen raadsinformatiebrief duidelijk de argumentatie op te nemen op basis waarvan het lopende proces niet wordt gecontinueerd. De opgedane inzichten in de voorbereidende fase hebben tot het inzicht geleid dat eerst een evaluatie nodig is van het vigerende erfgoedbeleid alvorens o.a. aanwijzing van gemeentelijke monumenten kan plaatsvinden.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: het voorgenomen besluit van 13 oktober 2020, om zes panden aan te wijzen als gemeentelijk monument, in te trekken.
 • Beslispunt 2: de betrokken eigenaren van deze zes panden te informeren dat de beschermde status, ontstaan door het voorgenomen besluit, van de panden af gaat.
 • Beslispunt 3: de raad hierover te informeren en wethouder Proos te mandateren een informatiebrief en brieven aan de betrokkenen op te stellen en vast te stellen.
 • Beslispunt 4: het huidige erfgoedbeleid te evalueren.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2020

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 326959
Cluster: Financiën
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel en de bijbehorende jaarstukken. Op basis van de accountantscontrole is het uiteindelijke jaarresultaat op een aantal punten aangepast, hetgeen verwerkt is in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om:

 • de teksten in de jaarrekening op enkele onderdelen aan te passen;
 • in toekomstige edities van de bestuursrapportage sociaal domein een uitgebreidere analyse op te nemen van de hierin getoonde ontwikkelingen.

Het college verzoekt om de accountantsverklaring zo spoedig na oplevering aan te bieden aan het college, om deze vervolgens aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: wethouder Bults te mandateren om de jaarstukken, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. de jaarstukken 2020 vast te stellen.
  • b. het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van € 705.311 aan de algemene reserve toe te voegen.
  • c. de volgende bedragen met een totaal van € 893.300 als jaaroverschrijdende projecten dan wel doorgeschoven prestaties van 2020 aan de algemene reserve te onttrekken:
Jaaroverschrijdende projecten / Doorgeschoven prestatiesBedrag €
Implementatie omgevingswet134.800
Uitvoeringsplan Fiscale Control  14.600
Project GIDS144.000
Strategische Personeelsplanning  85.000
Doorgeschoven prestaties GR BAR378.400
Onderhoud waterwegen155.000
Bouw- en woningtoezicht119.500
Communicatie  25.000
Gebiedsvisie Koedoodzone  16.800
Openbaar groen  78.600
Toekomstvisie Oude Dorp  16.000
Omgevingsvisie  54.000
Verhuizing wijkteam naar bibliotheek 't Plein  50.000
Doorgeschoven prestaties Barendrecht514.900
Totaal893.300
 • d. De onrechtmatige begrotingsafwijkingen, opgenomen in de toelichting op de begrotingsrechtmatigheid blz. 129/130 van de jaarstukken 2020, te autoriseren.

Raadsvoorstel 1e Tussenrapportage 2021

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 327183
Cluster: Financiën
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om in het raadsvoorstel een nadere duiding te geven van de tussentijdse mutaties en de effecten hiervan op het resultaat.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: wethouder Bults te mandateren om het raadsvoorstel en de 1e tussenrapportage, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. De 1e Tussenrapportage 2021 vast te stellen.
  • b. De mutaties op de begroting 2021 die voortvloeien vanuit de 1e Tussenrapportage 2021 vast te stellen.

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 331848
Cluster: Financiën
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in de Voorjaarsnota en de hierin opgenomen ontwikkelingen en mutaties, ter voorbereiding op de begroting 2022.
Het college spreekt de wens uit om de Voorjaarsnota op enkele onderdelen tekstueel aan te passen.
Het college stelt ten slotte de communicatielijn vast (inclusief persbericht).

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: wethouder Bults te mandateren om het raadsvoorstel en de Voorjaarsnota, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad voor te stellen:
 • de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2022-2025, waarbij de volgende kaders in acht worden genomen:
  1. Streven naar een financieel gezonde gemeente en daarbij de toekomstvisie ‘Samen bouwen aan Barendrecht’ leidend te laten zijn;
  2. De bestaande maatschappelijke voorzieningen in Barendrecht zoveel mogelijk behouden;
  3. Een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij wordt geaccepteerd dat 2022 en 2023 mogelijk niet (structureel) sluitend zijn;
  4. In afwachting van duidelijkheid over de toekomstige te ontvangen Rijksbijdragen en om ombuigingen of afbreuk op het voorzieningenniveau te voorkomen, deze bijdragen in de jaarschijven 2024 en 2025 behoedzaam te begroten;
  5. Wensen vanuit het collegeprogramma hebben prioriteit boven overige wensen.
  6. De gemeentelijke belastingen voor burgers of bedrijven en instellingen (behoudens inflatie en autonome ontwikkelingen) niet te verhogen;
  7. De Corona-risico’s inschatten op basis van de actuele inzichten op dat moment en deze jaarlijks op basis van de dan actuele ontwikkelingen verlagen;
  8. De weerstandsratio van het eigen vermogen (inclusief Corona-risico’s) vanaf 2021 te bepalen op minimaal 1,2, met uitzondering van de jaren 2022, 2023 en 2024 waarbij deze niet lager wordt dan 0,8;
  9. Positief resultaat wordt in eerste instantie gebruikt ter versterking weerstandsvermogen om op de norm te komen;
  10. Financieel technische uitgangspunten zoals hierna beschreven hanteren bij het opstellen van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023 – 2025.

Prijsgrenzen koop- en huurwoningen 2021

Portefeuillehouder: A.J. Proos
Adviesnummer: 299438
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om voor koopwoningen die voldoen aan duurzaamheidseisen uit te gaan voor het optrekken van de prijsgrenzen met 6%.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging:

 • Beslispunt 1: de prijsgrenzen 2021 voor huur- en koopwoningen vaststellen.
 • Beslispunt 2: wethouder Proos te mandateren om – met inachtneming van de beraadslaging, de gemeenteraad te informeren over de prijsgrenzen 2021 door aanpassing en vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform

Aftreden en benoeming lid Sportraad

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 295774
Cluster: Maatschappij 2

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: in te stemmen met het met terugwerkende kracht terugtreden van de heer J. Gouw als lid van de Sportraad Barendrecht per 22 oktober 2020.
 • Beslispunt 2: in te stemmen met het met terugwerkende kracht benoemen van de heer K. van der Mark als lid van de Sportraad Barendrecht per 22 oktober 2020.

Deelnemersovereenkomst Papier Recycling Nederland

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 327901
Cluster: Uitvoering

Het college besluit:

 • akkoord te gaan met vaststelling van een deelnemersovereenkomst met Papier Recycling Nederland.

Jaarstukken en vaststelling subsidie 2019 Bibliotheek AanZet

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 179740
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: de jaarstukken 2019 van Bibliotheek AanZet voor kennisgeving aan te nemen.
 • Beslispunt 2: de subsidie voor 2019 van Bibliotheek AanZet vast te stellen op € 875.800,-.

Verlenging contracten Lokale Jeugdhulp Barendrecht

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 321077
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit:

 • de meerjarige overeenkomst met de aanbieders van rechtswege met 1 jaar te verlengen voor het verzorgen van lokale jeugdhulparrangementen in de percelen “Jeugdhulp aan Jeugdigen met een Beperking of Stoornis”, “Basis GGz” en “Dyslexiezorg”.

Burgemeesterbesluit:

 • de directeur Maatschappij Barendrecht volmacht te verlenen om de verlengingsbrieven voor het verzorgen van lokale jeugdhulparrangementen in de percelen “Jeugdhulp aan Jeugdigen met een Beperking of Stoornis”, “Basis GGz” en “Dyslexiezorg” en jeugdhulpverlening te ondertekenen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen