Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur S. Deurloo

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 25 mei 2021: Het college stelt de notulen met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen vast.

Bespreken

Vaststellen Algemene Subsidieregeling Barendrecht

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 227632
Cluster: Maatschappij 2
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Naar aanleiding van het voorstel heeft het college de volgende vragen:

 • welke subsidieontvangers van de gemeente zijn gebonden aan cao-bepalingen?
 • kan de financiële relatie van de gemeente met de stichting Onderwijs en Bedrijfsleven nader worden geduid? Betreft dit een subsidierelatie, waarop deze algemene regeling ook van toepassing is?

Ten slotte spreekt het college de wens uit om de gemeenteraad schriftelijk te informeren over dit besluit en hierin ook een tijdpad op te nemen voor het vervolgproces.

Het college besluit:

 • met inachtneming van de beraadslaging de algemene subsidieregeling Barendrecht vast te stellen.

Beantwoording vragen Voedselbank gemeentelijke heffingen en belastingen

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 301047
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • de brief aan Stichting Voedselbank Barendrecht vast te stellen.

Verordening Starterslening Barendrecht 2021

Portefeuillehouder: A.J. Proos
Adviesnummer: 298344
Cluster: Ontwikkeling leefomgeving en regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit na te gaan:

 • of aan SVn voor deze leningen ook vaste kosten moeten worden betaald, nu bij deze stichting ook de duurzaamheidsleningen van de gemeente zijn belegd.
 • aan welke voorwaarden en criteria studieleningen moeten voldoen bij het verstrekken van een starterslening.

Tevens spreekt het college de wens uit om een artikel in de Blik op Barendrecht voor te bereiden over dit besluit.

Het college besluit:

 1. de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. de Verordening Starterslening Barendrecht 2021 vast te stellen en de Verordening Starterslening Barendrecht 2017 vastgesteld dd. 20 december 2016, tegelijkertijd in te trekken.
  • b. de nadelige financiële consequenties van in totaal € 6.500,00 die in de evaluatie zijn genoemd, structureel mee te nemen en te verwerken in de 2e tussenrapportage 2021.
 2. de deelnemersovereenkomst gemeente Barendrecht en Stichting stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten per 1 januari 2022 aan te gaan.
 3. dat teamleiders van de clusters Ontwikkeling leefomgeving en regio en Maatschappij 3 van de BAR-organisatie, functionarissen kunnen aanwijzen die gemachtigd zijn om gegevens te verwerken in de geautomatiseerde systemen van SVn.

Stimuleringsfonds Barendrecht “Perspectief op heropening en herstel na coronacrisis”

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 344598
Cluster: Strategie
Beraadslaging: Het college spreekt zijn waardering uit voor het opgestelde voorstel en kan zich hierin op hoofdlijnen vinden. Het voorstel vergt als volgt aanpassing:

 • in de paragraaf Leren, ervaren en meedoen moet een passage worden opgenomen over het bevorderen van kansengelijkheid in het kader van de coronacrisis.
 • in de paragraaf financiën moet worden aangegeven dat de betreffende bestemmingsreserves vorig jaar zijn gevormd vanuit de ontvangen Eneco-middelen.

Het college spreekt ten slotte de wens uit om een persbericht op te stellen.

Het college besluit:

 • a. een stimuleringsfonds 'Perspectief op heropening en herstel na coronacrisis’ in te stellen van in totaal € 500.000,00 en dit als volgt te bestemmen:
  • Lokaal besteden: levendigheid en economie € 250.000,00
  • Ontspannen en bewegen: sport en recreatie € 75.000,00
  • Leren, ervaren en meedoen: onderwijs, cultuur en welzijn € 75.000,00
  • Bewoners aan zet: bewonersinitiatieven € 100.000,00
 • b. en dit als volgt te dekken:
  • € 250.000,00 uit bestemmingsreserve innovatieve en duurzame economie
  • € 250.000,00 uit bestemmingsreserve bewonersinitiatieven.

Instemmen met realisatie JOP aan het Breslaupad

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 330170
Cluster: Maatschappij 2
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college verzoekt naar aanleiding van het voorstel:

 • te verifiëren of de exacte locatie van de JOP overeenkomt met de locatie zoals deze in de bijlage is geduid.
 • aanvullende voorzieningen te treffen bij de JOP, o.a. het aanbrengen van verharding rondom de JOP en het plaatsen van een afvalbak.

Ten slotte spreekt het college de wens uit om uiterlijk volgende week een raadsinformatiebrief en persbericht op te stellen over dit besluit.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging:

 • in te stemmen met het realiseren van een Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan het Breslaupad.

Windenergie BT Oost

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 345207
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Na bespreking van het voorstel spreekt het college de wens uit om het voorstel een week aan te houden, gelet op het gesprek dat wethouder De Jonge morgen zal voeren over dit onderwerp met gedeputeerde Potjer. Desgewenst dient het voorstel te worden geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten van deze bespreking.

Het college besluit het voorstel, met inachtneming van de beraadslaging, aan te houden.

Conform

Vaststelling subsidie CJG Rijnmond 2020

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 298086
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: De jaarstukken en de vaststelling subsidie 2020 van St. CJG Rijnmond voor kennisgeving aan te nemen.
 • Beslispunt 2: Een bedrag van € 4.144,00, als gevolg van hogere huisvestingskosten, aanvullend te beschikken.
 • Beslispunt 3: De subsidie 2020 vast te stellen op € 1.560.944,00.

Collegevoorstel vaststelling subsidie KoW 2019

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 161360
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: De jaarstukken met betrekking tot de subsidie 2019 van Stichting KijkopWelzijn voor kennisgeving aan te nemen.
 • Beslispunt 2: De subsidie 2019 definitief vast te stellen op € 1.591.000,00.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen