Begraven is geen alledaags onderwerp. Toch worden er veel vragen gesteld over begraven en cremeren, soms omdat een sterfgeval daartoe dwingt, soms omdat mensen vooraf zelf willen aangeven hoe hun begrafenis of crematie zou moeten verlopen.

Bij het denken aan de verzorging van de uitvaart komen allerlei vragen naar boven. Vele vragen kan de uitvaartverzorger beantwoorden. Hij leidt immers de ceremonie.

Wanneer wordt er gekozen voor een algemeen graf en wanneer voor een particulier graf? Wat zijn de financiële consequenties? Zijn er klassenverschillen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die gesteld worden. Op deze pagina vindt u wellicht de antwoorden op uw vragen. Het geeft u inzicht in de mogelijkheden die de Gemeente biedt.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Het reserveren van een algemeen graf of het uitzoeken van een plaats is niet mogelijk.

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van 3 personen boven elkaar in begraven. Deze 3 personen behoeven niet in relatie tot elkaar te hebben geleefd. Het is zelfs waarschijnlijk, dat de stoffelijke resten van een, voor u of uw familie volstrekt, onbekende in hetzelfde graf worden of zijn begraven. Wilt u dit niet dan kan er gekozen worden voor een particulier graf.

Een algemeen graf heeft een liggende steen. Afmetingen van de steen: lengte 60 cm, breedte 60 cm, dikte 6 cm, liggend op een schuin roefje.

Op een algemeen graf kunnen 3 grafstenen worden aangebracht met eenzelfde afmeting. Voor een groenvoorziening moet u te allen tijde contact opnemen met de beheerder.

Algemene graven zijn alleen beschikbaar op begraafplaats Den Ouden Dijck.

Particulier graf

Een particulier graf is eigenlijk het kopen van het recht om de stoffelijke resten van 2 of 3 overledenen te begraven in één graf. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende wie er in mogen worden begraven.

Er is de mogelijkheid om een particulier graf voor een periode van 20 jaar te verkrijgen of voor een periode van onbepaalde tijd. Het recht op een particulier graf voor 20 jaar kan steeds met 5, 10 of 20 jaar worden verlengd of worden omgezet naar een graf voor onbepaalde tijd.

Particuliere A en B graven

Particuliere graven kunnen worden onderscheiden in A-graven en B-graven.

  • A-graven zijn koopgraven met een liggende steen (eventueel in combinatie met een staande steen), waarbij op het hele graf beplanting mag worden aangebracht. Afmeting liggende steen: maximaal 180 cm hoog x 80 cm breed x 10 cm diep. Afmeting (eventuele) staande steen: maximaal 120 cm hoog x 80 cm breed x 10 cm diep. Minimum afmeting: maximaal 60 cm hoog x 60 cm breed x 6 cm diep.
  • B-graven hebben een staande steen met (eventueel) een plantstrook van 50 cm voor de grafsteen. De rest van het graf wordt voorzien van gras dat door de gemeente wordt aangelegd en onderhouden. Afmetingen staande steen: 120 cm hoog x 80 cm breed x 10 cm diep, minimum hoogte: 60 cm x 60 cm x 6 cm.

De keuze voor een A- of B-graf is ook mogelijk op het gewijde rooms-katholieke gedeelte op Den Ouden Dijck.

Particuliere kindergraven

Particuliere kinder- en foetusgraven zijn uitsluitend beschikbaar op begraafplaats Den Ouden Dijck.

Het grafrecht voor een particulier kindergraf is voor 80 jaar en kosteloos (alleen voor inwoners van Barendrecht).

Op particuliere kindergraven mag zowel een staand als een liggend gedenkteken geplaatst worden. Informatie over deze afmetingen zijn verkrijgbaar bij de beheerder.

Bovengronds begraven

Op begraafplaats Den Ouden Dijck bestaat de mogelijkheid tot bovengronds begraven in galerijgraven. In dit soort graven wordt één persoon per nis begraven.

Cremeren

Cremeren is in Barendrecht niet mogelijk. Wel is er gelegenheid om de as van een overledene op de begraafplaats te verstrooien of bij te zetten. Dat kan op de volgende manieren:

Urnen

Urnen kunnen zowel boven- als ondergronds worden bijgezet. Er zijn diverse mogelijkheden om urnen te plaatsen.

Urnenplaats

  • Bovengronds in de urnenmuur: Op beide begraafplaatsen bevindt zich een columbarium, waarvan die op Den Ouden Dijck natuurstenen sluitplaten heeft voor de nissen.
  • Ondergronds op den Ouden Dijck (4 asbussen): Urnengraven zijn graven met een liggende of staande steen. Afmetingen liggend of staand gedeelte, maximaal 60 cm breed x 80 cm hoog, minimaal 40 cm breed x 50 cm hoog. De graven mogen helemaal worden ingeplant in overleg met de beheerder.
  • Urnentuin: In de urnentuin op begraafplaats Den Ouden Dijck kan een urn op een willekeurige plek in de tuin worden geplaatst.  

Urnen bijzetten in graf

Het is mogelijk tot maximaal 2 asbussen bij te zetten in een particulier graf dat al stoffelijke resten bevat van één persoon. In een particulier graf kunnen dus de stoffelijke resten van 2 personen worden begraven of de stoffelijke resten van één persoon en (maximaal) 2 asbussen. Het is niet mogelijk asbussen bij te zetten in algemene graven.

Asverstrooiing

Op beide begraafplaatsen is een gedeelte gereserveerd voor het uitstrooien van as. Als u dat wenst, kunt u zelf de plaats van uitstrooiing op dit veld bepalen.

Verlengen

Het is mogelijk het grafrecht van een particulier graf steeds met een termijn van 5, 10 of 20 jaar te verlengen of om te zetten naar onbepaalde tijd. Hierbij geldt dat er altijd een grafrust van 10 jaar moet zijn. Dit betekent dat wanneer bijzetting plaatsvindt na het 10e jaar u verplicht bent het graf te verlengen met minimaal 5 jaar, dit om de grafrust te waarborgen. Deze verlenging moet u optellen bij de nog resterende jaren. De wet op de lijkbezorging bepaalt dat vanaf 2 jaar voor het verstrijken van de lopende termijn, verlenging van de graftermijn door de rechthebbende kan worden aangevraagd.

Indien de juiste adresgegevens bekend zijn bij de gemeente wordt de rechthebbende aangeschreven met de mededeling dat de grafrechten gaan verlopen. Bij overlijden van de rechthebbende kan het recht op een graf binnen 6 maanden worden overgeboekt op naam van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Bij een niet tijdige indiening van de aanvraag, vervalt het graf aan de gemeente.

Ruimen van algemene en particuliere graven

Algemene graven

Aan het einde van de termijn van 15 jaar kan de gemeente overgaan tot het ruimen van een algemeen graf. De stoffelijke resten worden herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats. Desgewenst kunnen nabestaanden alsnog overgaan tot de aankoop van een particulier graf en de stoffelijke resten daarin laten herbegraven. Om algemene graven te ruimen wordt een half  jaar voorafgaand aan dit tijdstip een bordje bij het te ruimen vak geplaatst. Als het adres van de contactpersoon bekend is, wordt deze een half jaar van tevoren per brief geïnformeerd.

Particuliere graven

Wanneer een rechthebbende van een particulier graf besluit het grafrecht niet te verlengen en hiermee dus afstand doet van de grafrechten, kan de gemeente overgaan tot ruiming.

Kosten

Alle kosten die verbonden zijn aan het begraven, aankoop van graven, urnenplaatsen en onderhoud staan vermeld in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

Gedenkteken

Een grafbedekking kan bestaan uit grafbeplanting en/of een gedenkteken. Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. Hierbij kan de begrafenisondernemer of steenhouwer u behulpzaam zijn. Hij weet welke formaliteiten nodig zijn.

Verlof tot begraven en bijzetting

Begraven of bijzetten zijn handelingen die pas kunnen worden verricht als voldaan is aan de wettelijke bepalingen die hiervoor gelden. Daarom zal de beheerder van de begraafplaats nooit overgaan tot begraven of bijzetten, als hij niet beschikt over de juiste documenten. De begrafenisondernemer weet precies wat gedaan moet worden. Hij kan u informeren. Uiteraard kunt u ook de gemeente vragen u te helpen.

Onderhoud

Op de begraafplaatsen wordt het algemene onderhoud van de graven, het groen en de voorzieningen verzorgd door de gemeente Barendrecht. U betaalt hiervoor een bijdrage bij de uitgifte of verlenging van een graf.

Diensten in de aula

Op zowel de begraafplaats aan de Scheldestraat als op begraafplaats Den Ouden Dijck bevindt zich een aula. Overeenkomstig de wensen van de overledene of familie kan hier een rouwdienst gehouden worden.
Mogelijkheden met betrekking tot audio of video tijdens de rouwdienst of uitvaartplechtigheid kunt u bespreken met uw uitvaartondernemer. Op de begraafplaats aan de Scheldestraat is een rouwcentrum. Hier is de mogelijkheid aanwezig tot het opbaren van de overledene.

Begrafenisondernemer

Deze informatie geeft slechts weer welke mogelijkheden en faciliteiten worden geboden. Het is wellicht goed als u een begrafenisondernemer raadpleegt over de totale plechtigheid. Dan kunnen wensen van overledene en familie het best worden vervuld. De begrafenisondernemer weet immers als geen ander wat kan, wat mag en wat gebruikelijk is. Hij verzorgt in overleg met de beheerder van de begraafplaats de gehele plechtigheid.

Oorlogsgraven

Op het oude gedeelte van de begraafplaats aan de Scheldestraat bevinden zich de oorlogsgraven van Jacob Minne Nederveen en Marius Cornelis van de Merwe, beide Nederlandse militairen, en Jack Dawson Green, een Australische geallieerde vlieger. Elk jaar, op de 4e mei, hangt bij deze graven de Nederlandse vlag halfstok. De begraafplaats is op 4 mei tot 21.00 uur open.

Informatie over de begraafplaatsen in Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft 2 begraafplaatsen:

  • Algemene Begraafplaats, Scheldestraat 3A, 2991 AJ  Barendrecht, tel.: (0180) 532 266, e-mail: begraafplaats@barendrecht.nl
  • Aula en begraafplaats Den Ouden Dijck, beheerdersruimte en kantoor, 3e Barendrechtseweg 460, 2992 SN  Barendrecht, telefoon: (0180) 532 266, e-mail: begraafplaats@barendrecht.nl

De openingstijden van de begraafplaatsen zijn dagelijks van 09.00 -17.00 uur.

Beheerder: de heer F.J. van Langevelde, administratie: mevrouw M. Hoefnagels

Voor algemene informatie kunt u terecht bij het gemeentelijk Servicecentrum: gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht, telefoon 14 0180 (alleen deze zes cijfers intoetsen)

Rouwcentrum Scheldestraat: uitvaartverzorging Klink Uitvaart, Scheldestraat 3, 2991 AJ  Barendrecht, telefoon (0180) 612 735, e-mail: info@klinkuitvaart.nl