De Klankbordgroep Windpark Vaanplein is een groep individuen die gezamenlijk advies leveren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht over zaken waarop invloed kan worden uitgeoefend in het kader van toekomstig windpark Vaanplein. De Klankbordgroep krijgt vorm door omwonenden en ondernemers te werven en deze dan geregeld bijeen te laten komen. De Klankbordgroep bestaat uit belanghebbenden uit Barendrecht en Rotterdam.

Onderwerpen

Advies kan worden uitgebracht over onder andere (niet limitatief):

  • Aantal windmolens
  • Hoogte van de windmolens
  • Zorgpunten rondom hindereffecten zoals geluid, slagschaduw en visuele hinder
  • Bestedingsdoelen vanuit het op te richten gebiedsfonds

Het college van burgemeester en wethouders kan ook om advies vragen aan de Klankbordgroep.

Bijeenkomsten

De Klankbordgroep komt periodiek bijeen (digitaal of fysiek, afhankelijk van de coronamaatregelen) en er worden verslagen / actielijsten opgesteld die geanonimiseerd worden en daarna openbaar worden door plaatsing op de gemeentelijke website. De Klankbordgroep komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen.

Besluitvorming

Relevant in dit kader is het feit dat er geen discussies plaatsvinden in de Klankbordgroep of er windenergie moet komen op deze locatie: dit traject is inmiddels afgerond en de locatie is definitief. Er is geen besluitvormende rol van de Klankbordgroep.

Aanvullende informatie

Doel van de Klankbordgroep

Het doel van de Klankbordgroep is om te adviseren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht over dit toekomstige windpark. Dit mag gevraagd en ongevraagd, maar wel georganiseerd vanuit het collectief waarbij de voorzitter (Marco Stein) de rol heeft om het advies schriftelijk door te spelen. Het streven is een evenwichtige verdeling tussen belanghebbenden uit Barendrecht en Rotterdam.

Inbreng individuen

Alle individuen vanuit de Klankbordgroep mogen hun inbreng leveren: de voorzitter zorgt voor structuur en orde in de bijeenkomsten. Uiteindelijk vormt men een gezamenlijk advies namens de Klankbordgroep. Een ieder neemt op vrijwillige basis deel aan de Klankbordgroep; alleen de voorzitter krijgt een geldelijke vergoeding die door de gemeente wordt voorgeschoten.

Selectie kandidaten

De gemeente benadert kandidaten bij het formeren van de Klankbordgroep, maar kandidaten kunnen zelf ook medekandidaten aandragen. Potentiële kandidaten worden verzocht een korte motivatie aan te leveren met betrekking tot hun meerwaarde voor de Klankbordgroep. De gemeente behoudt het recht bij een groot aantal inschrijvingen een keuze te maken om tot een representatieve groep van deelnemers te komen.

Rol gemeente Barendrecht

Vanuit de gemeente Barendrecht nemen de projectleider windenergie en op ad-hoc basis de communicatieadviseur deel aan het overleg. De wethouder Duurzaamheid vanuit de gemeente Barendrecht neemt niet expliciet deel aan de Klankbordgroep, maar kan wel desgewenst uitgenodigd worden op het moment dat de Klankbordgroep geformeerd is, er een terugkoppeling moet volgen van een bestuurlijk besluit of bij opheffing.

Delen adviezen

Op elk schriftelijk advies volgt een reactie vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht.

Het zoekgebied

Het zoekgebied ligt bij het knooppunt ‘Vaanplein’. Het gaat om het gebied ten noorden van de A15 (het Zuidelijk Randpark).

Besluitenlijsten

Op 24 mei 2022 werd de 10e sessie van de bijeenkomst Klankbordgroep Vaanplein georganiseerd. Bekijk de geanonimiseerde besluitenlijst.

Op 13 januari 2022 werd de 5de sessie van de bijeenkomst Klankbordgroep Vaanplein georganiseerd. Bekijk de geanonimiseerde besluitenlijst.

Op 4 november 2021 werd de 2de sessie van de bijeenkomst Klankbordgroep Vaanplein georganiseerd. Bekijk de geanonimiseerde besluitenlijst.