De Boerhaavelaan wordt opnieuw ingericht. De maximumsnelheid in deze straat wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het verlagen van de snelheid gaat niet alleen om het aanpassen van de verkeersborden. Bij een aanpassing van de snelheid moet ook de inrichting worden aangepast zodat voor de weggebruiker duidelijk is wat wordt verwacht qua rijsnelheid.

De Boerhaavelaan wordt opnieuw ingericht. De maximumsnelheid in deze straat wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Het verlagen van de snelheid gaat niet alleen om het aanpassen van de verkeersborden. Bij een aanpassing van de snelheid moet ook de inrichting worden aangepast, zodat voor de weggebruiker duidelijk is wat wordt verwacht qua rijsnelheid.

De direct omwonenden hebben de afgelopen weken vragen en opmerkingen kunnen doorgeven op het schetsontwerp. Hier is goed gebruik van gemaakt, waarvoor dank. Waar mogelijk zijn de binnengekomen punten verwerkt in het definitieve ontwerp. Het is niet meer mogelijk om met nieuwe opmerkingen te komen.

Schetsontwerp

Als u wilt kunnen wij u de inrichtingstekeningen als PDF per e-mail toesturen. U kunt de grote bestanden dan zelf op uw scherm vergroten. Stuurt u in dat geval een e-mail met uw gegevens onder vermelding van “tekening DO Boerhaavelaan”. 

 

voorbeeld gelijkwaardige kruising
Voorbeeld van een gelijkwaardige kruising

Veilige gemeente

Barendrecht wil een veilige gemeente zijn, waar iedereen zich prettig en thuis voelt. Daarom investeren we de komende tijd op tal van plekken in (extra) verkeersmaatregelen en blijven we werken aan wijkveiligheid. Dat doet de gemeente niet alleen. Een veilige en leefbare wijk krijg je alleen door samenwerken. Dat doen we met betrokken inwoners, onze partners en in samenwerkingsverbanden.

Gestelde vragen en antwoorden

Hieronder een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden. Specifieke huisadres gerelateerde vragen zijn per e-mail aan de betreffende bewoner(s) persoonlijk beantwoord.

Waarom is het fietspad komen te vervallen?

Besloten is om het fietspad te handhaven in de nieuwe inrichting. Ter plaatse van de kruisingen wordt het fietspad in rood asfalt verhoogd meegenomen. Het overzicht en de voorrangssituatie wordt verbeterd door het kleurgebruik van de verhoogde kruising (geel) in contrast met het rode fietspad.

Hoe zit het met de aansluitingen op het fietspad ter hoogte van de Frederik Ruyschstraat?

Zowel bij de Frederik Ruyschstraat als de Johannes Wierstraat wordt een aansluiting gemaakt naar het fietspad. De aansluitingen komen op een plek waar de oversteek op zijn smalst is. Gebruikers hoeven hierdoor niet midden op de kruising over te steken. De berm van de helling wordt ter plaatse van de verhoogde kruisingen ingeplant met laagblijvende struiken.

Is er iets bekend over parkeergedrag / overlast?

Er is geen nader onderzoek gedaan naar parkeergedrag op bepaalde tijdstippen en/of locaties. In het ontwerp blijft het totaal aantal parkeervakken gelijk.

Worden de planning en afsluitingen goed gecommuniceerd met de omgeving?

Het moment van uitvoering wordt tijdig via de gemeente gecommuniceerd. Tijdens de uitvoering is het aan de aannemer om met de betrokkenen nadere afspraken te maken over de bereikbaarheid van woning en/of bedrijf.

Is het mogelijk om iets te doen aan het hondenuitlaatgebied?

In dit project wordt geen aanpassing aan het hondenuitlaatgebied meegenomen. Eventuele vragen en/of klachten over het gebruik hiervan kunnen gemeld worden via de een melding overlast.

Is het mogelijk om parkeren op de rijbaan toe te passen, net als bij de Schaatsbaan? 

Het is niet mogelijk om op de rijbaan van de Boerhaavelaan parkeervakken te realiseren. Vanwege het in/uitdraaien met parkeren op eigen erf is hiervoor onvoldoende ruimte beschikbaar.

Wat is voorzien voor de breedte van de weg?

De breedte van de Boerhaavelaan blijft in de nieuwe situatie over de gehele lengte gelijk aan de bestaande situatie. In de bocht is de rijbaan iets breder, niet als in de bestaande situatie.

Is een fietsstraat of ‘auto te gast’ nog een optie?

Door de aanwezige vrij liggende fietspaden is het niet nodig om de Boerhaavelaan voor fietsers in te richten (fietsstraat of eigen stroken).

Verandert er nog iets bij de aansluiting met Voordijk / Hoefslag?

De aansluiting bij de Voordijk/Hoefslag blijft gelijk. De afdeling Verkeer is wel aan het bekijken of hier ook aanpassingen nodig zijn.

Is het mogelijk om een verhoogde verkeerstafel ter hoogte van de Van Foreestlaan - Cornelis de Mooystraat aan te leggen?

Op deze locatie ligt al een verhoogd plateau.

Worden de bomen, aan de kant van de huizen, vervangen?

Nee. Wel komen er een drietal bomen te vervallen ter plaatse van de aan te passen kruisingen met de Frederik Ruyschstraat en de Johannes Wierstraat. Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd. Binnen het project komen als compensatie minimaal vijf nieuwe bomen terug.

Zijn er nog meer veranderingen t.a.v. de huidige invulling tussen de weg en de woningen (parkeerplaats, groenvak en stoep)?

De langsparkeervakken worden iets ruimer en aangepast aan de huidige richtlijnen. De breedte van de stoep wordt afgestemd op de maatvoering van de tegels. De inritten naar de woningen worden uitgevoerd in dikke tegels en krijgen een ander model inritband.

Wordt de kruising met de Van der Meulenstraat ook gelijkvloers?

Dit is ontwerptechnisch niet mogelijk gezien de nabijheid van de rotonde. Het zou bij aanpassing zelfs minder overzichtelijk kunnen worden.

Is het een idee om voor de parkeerplaatsen zogenaamde open / ecologische bestrating toe te passen (Groen en water doorlatend)?

Er zijn naast de voordelen ook nadelen (met name voor het beheer). Om dit idee niet direct naast ons neer te leggen, wordt het nog nader besproken en uitgezocht.

Is het mogelijk om een ecologische berm te maken naast het fietspad?

Het past niet direct binnen de opdracht van het project, maar o.a. de groenbeheerder gaat hier nog nader naar kijken.

Is er iets te doen aan het vele fietsverkeer op de stoep?

Het is lastig om mensen “te sturen”. Door de nieuwe inrichting komt er een veiliger verkeersbeeld. Mogelijk dat mensen die nu gebruik maken van de stoep er voor kiezen om van de rijbaan gebruik te gaan maken.