Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Afvalstoffenheffing

Geen variabel tarief meer voor PMD+restafval

U hoeft over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

Vaste tarief

Voor het vaste basistarief ontving u begin van 2022 de aanslag. De volgende aanslag ontvangt u begin 2023. In de oude situatie zou het variabele deel worden verrekend op de aanslag van 2023. Dit gebeurt dus niet meer, u krijgt hiervoor geen rekening meer.

Dit zijn de tarieven voor 2022

De kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Dit ziet u terug in de tarieven. 

  • Basistarief afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 301,44
  • Basistarief afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden: € 269,52
  • Basistarief afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden: € 168,48

Bijhouden hoeveel afval u weggooit

Het pasje blijft nodig om de ondergrondse containers te openen. Hierdoor kunt u op de website van SVHW(externe link) blijven inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. 

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u met DigiD online opvragen.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of regenwater op het gemeentelijk riool.

Van wie krijg ik het aanslagbiljet?

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW(externe link)) verzorgt namens de gemeente Barendrecht de gemeentelijke belastingen. SVHW stuurt u een aanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. Ook staat erin hoe u moet betalen en waarvoor. Vaak mag u het bedrag ook in termijnen betalen. Kijk voor alle informatie over betalen(externe link) op de website van SVHW.

U betaalt alleen voor de maanden dat u in gemeente woont. Op de website van het SVHW vindt u meer informatie over hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend(externe link).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan bij SVHW(externe link). Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.

Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel medisch afval, dan heeft u recht op tegemoetkoming in de kosten. Kijk op de website van SVHW op de pagina Vermindering afvalstoffenheffing bij medisch afval(externe link) of op de pagina Kwijtschelding aanvragen(externe link), hoe dit werkt.

Waar vind ik de tarieven?

De tarieven raadpleegt u op de website van SVHW(externe link).

Vragen?

Meer informatie over de afvalinzameling vindt u op de website van de NV BAR-Afvalbeheer(externe link) (voor vragen over tarief en inning etc. verwijzen wij u naar de website van SVHW(externe link)).

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de ozb is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.
  • Afvalstoffenheffing: Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat.
  • Rioolheffing: Met het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald heeft terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Bent u de aanslag kwijt?

Via het SVHW(externe link) of op telefoonnummer (0800) 02 00 873 kunt u altijd een kopie van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning opvragen.