In verband met het coronavirus moeten organisatoren van evenementen rekening houden met aanvullende voorwaarden en moeten zij bij hun reguliere aanvraag voor een A, B of C-evenement ook een COVID-19 plan aanleveren.

Er is een landelijke werkwijze evenementen corona opgesteld voor de gemeenten en hulpdiensten, waarin richtlijnen en voorwaarden zijn opgenomen om aanvragen van evenementen te kunnen toetsen.
Deze landelijke werkwijze is vertaald naar onze veiligheidsregio. Alle voorschriften zijn op basis van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

Voor bezoekers van evenementen geldt in zijn algemeenheid: 

 • blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • pas hygiëne-maatregelen toe
 • houd 1,5 meter afstand.

COVID-19 plan bij aanvraag A, B of C-evenement

Het COVID-19 plan vult u in met eHerkenning of DigiD

Vul het COVID-19 plan in

In dit COVID-19 plan dient u de volgende vragen te beantwoorden

Quickscan COVID-19 risico’s

 • Is er een risicovolle doelgroep op het evenement aanwezig?
 • Zijn bij evenementen met meer dan 250 bezoekers de bezoekers/deelnemers (achteraf) te herleiden?
 • Hoe komen de bezoekers/deelnemers overwegend naar het evenement?
 • Vindt het evenement binnen of buiten plaats?
 • Kan van de organisatie redelijkerwijs verwacht worden dat zij uitvoering geven aan de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen?

Directe COVID-19 vragen

 • Hoe zorgt u dat personen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren? Lees hiervoor de pagina van de Rijksoverheid.
  • Omschrijf hoe u zorgt dat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen uit hetzelfde huishouden, hulpbehoevend of onder de 18 jaar zijn
  • Omschrijf hoe u hierop gaat toezien
 • Welke maatregelen neemt u om stromen van personen die samenkomen, worden gescheiden?
  • Maak een duidelijke situatietekening met daarop de bruto/ netto oppervlakte, inclusief routing in – uitgang, barren, foodcounters en andere faciliteiten als toiletten
  • Omschrijf hoe u omgaat om met de 1,5 meter afstandsregel bij aankomst en opstellen van de bezoekers. Het gaat hier dan vooral om de lengte van eventuele rijen e.d.
  • Omschrijf hoe de instroom van bezoekers wordt gereguleerd
 • Welke maatregelen neemt u voor het gebruik van sanitaire voorzieningen?
  • Geef aan hoe de sanitaire voorzieningen zijn geregeld: aantallen, locatie, routing, extra onderhoud
  • Aanvullend kunt u deze aspecten ook in de situatietekening weergeven
 • Welke hygiënemaatregelen neemt u om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan?
  • Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM
  • Beschrijf hoe u de hygiënevoorschriften gaat communiceren richting de bezoekers
 • Als er zitplaatsen zijn, hoe zorgt u dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven?
  • Omschrijf hoe u zorgt dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daarvan gebruik maken
 • Als uw evenement meer dan 250 personen (personeel niet meegerekend) betreft gelden de volgende regels:
  • Zitplaatsen zijn verplicht en bezoekers zijn verplicht gebruik te maken van de vooraf gereserveerde zitplaats
  • Reservering vooraf is verplicht
  • Een gezondheidscheck is verplicht
  • Omschrijf voor bovenstaande punten hoe dit uitgevoerd gaat worden
 • Wat gaat u doen als er meer publiek komt dan u vooraf had ingeschat?
 • Omschrijf het slechtweerscenario: hoe 1,5 meter afstand wordt gehouden bij eventuele schuillocaties.

Indirecte COVID-19 vragen

 • Is er sprake van alcohol- en/of drugsgebruik? Zo ja, welke maatregelen neemt u om het risico op 1.5 meter overschrijdingen tegen te gaan?
 • Is het een vrij toegankelijk evenement waarbij mogelijk sprake zal zijn van een (massale) toeloop van bezoekers?
 • Is het een evenement met overnachting? Het gaat hierbij vooral om de hygiëneaspecten en het feit dat als er iemand besmet is, de kans op overdracht / besmetting een stuk groter is als een evenement meerdaags is.
 • Zijn er wellicht specifieke omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het toestaan van een evenement voor onrust zorgt? Bijvoorbeeld bij omwonenden.
 • Is er sprake van samenloop van diverse evenementen in dezelfde omgeving? Een samenloop van evenementen in dezelfde omgeving kan een belasting leggen op beschikbare capaciteit van hulpdiensten, maar bijvoorbeeld bij gratis toegankelijke evenementen ook tot een doorloop van bezoekers.
 • Is er capaciteit en kennis aanwezig om toezicht tijdens het evenement te houden?

Aanvullende voorwaarden voor 0-evenementen

Voor een 0-evenement is het niet noodzakelijk om een COVID-19 plan op te stellen / mee te sturen.

Naast de reguliere voorwaarden, moet u:

 • maatregelen treffen waarmee stromen van personen die samenkomen, worden gescheiden
 • maatregelen treffen waarmee stromen van personen voor het gebruik van sanitaire voorzieningen, worden gescheiden
 • hygiëne-maatregelen nemen waarmee u verspreiding van COVID-19 tegengaat. Zie hiervoor de pagina van het RIVM
 • maatregelen nemen om 1,5 meter afstand tussen personen te houden, tenzij de aanwezigen uit hetzelfde huishouden, hulpbehoevend (bijvoorbeeld een begeleider)of onder de 18 jaar zijn. Zie hiervoor de pagina van de rijksoverheid
 • zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken
 • dansen is toegestaan, maar wel 1,5 meter van elkaar af
 • zingen en/of schreeuwen door bezoekers mag niet
 • zingen mag alleen door een akoestisch muziekgezelschap op een afstand van 10 meter of een akoestische gitaar van dichtbij. Het geluid van muziek mag op een afstand van 10 meter van de geluidsbron niet meer dan 80dB(A) zijn.

Het is mogelijk dat de BOA’s een controle komen uitvoeren om te bekijken of de aanwezigen zich aan alle corona voorschriften houden. U bent verplicht om (eventuele) aanwijzingen van de BOA’s op te volgen.

Als de gemeente vooraf denkt dat de corona voorschriften niet goed in acht genomen kunnen worden ten tijde van het evenement, dan kan de burgemeester het evenement verbieden. Dit kan op basis van artikel 2.25 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De burgemeester kan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?