Het Barendrechtse college wil de komende jaren ruim 3 miljoen euro investeren in het verbeteren van de sociale- en verkeersveiligheid in Barendrecht. Zo moeten straten, wijken en buurten veiliger worden, door de aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering. Daarbij is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte belangrijk. Alle maatregelen die het college wil nemen staan in het plan ‘sociale- en verkeersveiligheid’.

Burgemeester Jan van Belzen: “We willen een veilige gemeente zijn en blijven voor onze inwoners. De veiligheid én de beleving van de veiligheid spelen daarin een grote rol. Dan is het belangrijk om criminaliteit en overlast aan te pakken. Daarom willen we daar fors in investeren”. Het veiliger maken van Barendrecht en het verbeteren van de veiligheidsbeleving, zijn ook de hoofddoelstelling van het eerder door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024 (IVB). Inmiddels zijn meer financiële middelen beschikbaar, waardoor het college ook meer kan investeren. Wethouder Peter Luijendijk (Verkeer en Vervoer): “Met dit plan hebben we in het bijzonder aandacht voor maatregelen waarin de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid samen komen.”

Investeren in verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid gaat het om maatregelen als handhaving op te hard rijden en een veilige inrichting van wegen en oversteekplaatsen. Ook asociaal verkeersgedrag en de gevolgen daarvan zijn van invloed op het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid in de wijken. Peter Luijendijk: “daarom gaan we ook daar iets aan doen. Verder weten we dat er plekken zijn in Barendrecht die tot onveilige verkeerssituaties leiden. We hebben nu concreet de locaties benoemd die we de komende jaren willen aanpakken.”

Investeren in wijkveiligheid

Voor het veiliger maken van wijken heeft het college, samen met de politie, tien locaties gekozen om camera’s te plaatsen. Van Belzen: “Daarnaast gaan we op twee plekken automatische kentekenplaatherkenning inzetten om zo ondermijning en criminaliteit terug te dringen.” Om het veiligheidsgevoel, de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren wordt er voor de komende twee jaar geïnvesteerd in twee extra Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), met aandacht voor de leefbaarheid en sociale veiligheid. Wethouder Cees Schaap (Toezicht en Handhaving): zij gaan onveilige plekken in kaart brengen en er gericht toezicht op houden. Hiervoor maken ze, samen met inwoners en partners, een plan per wijk of buurt.” Het college wil dat de BOA’s aan de slag gaan met overlast en leefbaarheidsproblemen als afval, weesfietsen en ongedierte. En met verkeersoverlast als fout parkeren, hard rijden en fietsen op de trottoirs. “Waarbij ze actief het gesprek met inwoners aangaan over problemen die spelen. Een veilige en leefbare wijk lukt tenslotte alleen door samen te werken”, aldus Cees Schaap.

Besluitvorming

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 2 februari is het plan van het college breed positief ontvangen. De gemeenteraad neemt er tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 maart een besluit over. Het college geeft met dit plan uitwerking aan de motie Verkeers- en sociale veiligheid van de gemeenteraad van juli 2020.