Het meerjarenprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022 - 2026’(externe link) is op 16 september gepresenteerd aan de gemeenteraad. In dit programma  staan de ambities van het college voor de komende jaren. Barendrecht is een werelddorp en moet dat blijven. Bij de gepresenteerde plannen staat een kwalitatief hoogwaardige en veilige leefomgeving voor onze inwoners voorop. Met betaalbare en passende woningen, goed onderwijs, sportfaciliteiten, werkgelegenheid, meer recreatiemogelijkheden en meer oog voor elkaar. De gemeenteraad behandelt het programma op 8 november.

Veel van de plannen vragen om snelheid in de uitvoering. Want hoe goed het momenteel ook met Barendrecht gaat, het dagelijks leven van sommige dorpsgenoten wordt ook beheerst door zorgen en problemen. De krapte op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, de zorgen over de koopkracht en het welzijn van inwoners vragen om oplossingen. Inwoners voelen zich niet altijd veilig op straat. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe en is er een toenemende zorg- en ondersteuningsbehoefte. Deze problemen worden de komende jaren gericht aangepakt.

Betaalbaar en passend wonen

De Stationstuinen wordt een dynamische gebied om te wonen en werken. De wijken Vrouwenpolder en Lagewei worden voortvarend afgebouwd. Naast snelheid is het belangrijk om meerdere doelgroepen te bedienen. Huizen voor starters en middeninkomens hebben prioriteit. En Barendrechters krijgen daarbij maximaal voorrang.

Schoon en leefbaar dorp

In het milieu-, groen-, energie- en klimaatbeleid staat een gezonde en goede woon- en leefomgeving voorop. Pleinen, parken en straten worden schoner, groener en veiliger. De in 2019 vastgestelde Klimaatopgave Barendrecht wordt komend jaar geëvalueerd, geactualiseerd en herijkt. Het college werkt aan logisch afvalbeleid voor goede afvalscheiding en het verminderen van restafval. Het nieuwe afvalbeleid moet draagvlak in de samenleving hebben. In de uitvoering wordt gewerkt voor én met alle inwoners.

Onderwijs, welzijn en beweging

Inwoners verdienen het om te kunnen leren, sporten, recreëren en ontmoeten in eigen dorp. Grote en kleine projecten, voor doelgroepen in alle leeftijden, staan op de agenda. Het bevorderen van een fysiek en mentaal gezond leven zijn speerpunt van diverse politieke partijen. Er is in het programma dan ook nadrukkelijk aandacht voor gezondheid, beweging, welzijn en ontmoetingsplaatsen.

Veilig Barendrecht

Een veilig dorp is essentieel. Er wordt geïnvesteerd in een goede en effectieve combinatie van preventie en handhaving. Handhaving moet worden ingezet op de momenten dat overlast wordt ervaren. Om de veiligheid en leefbaarheid in onze buurten en wijken te vergroten, komt er onder andere meer blauw en handhaving op straat en wordt het cameratoezicht uitgebreid.

Slagvaardiger organisatiemodel

Inwoners verdienen een hoogwaardige dienstverlening. Alle primaire beleids- en uitvoeringstaken worden weer lokaal georganiseerd en direct onder de verantwoordelijkheid van Barendrecht gebracht. De telefonische bereikbaarheid, zaken regelen via de website of aan de balie moet als prettig worden ervaren. De dienstverlening wordt op al deze punten verbeterd.

Samen op weg naar 2026

In juli 2022 heeft het college, dankzij enthousiaste inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, waardevolle ideeën verzameld voor het collegeprogramma. Dit wordt ook de komende jaren gedaan. Al deze suggesties en initiatieven vanuit de samenleving worden gewaardeerd en dragen bij aan de uit te voeren plannen.

Vervolg

Het meerjarenprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026’(externe link) is op 16 september gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in komende periode de gelegenheid vragen te stellen aan het college. In de raadsvergadering van 8 november wordt de gemeenteraad gevraagd het programma officieel vast te stellen. Kijk voor meer informatie op de pagina Op weg naar 2026.