De gemeente beheert in Barendrecht zo’n 23.500 bomen. De meest gestelde vragen en antwoorden over bomen in Barendrecht vindt u op deze pagina.

Onze zonnepanelen leveren minder op omdat er bomen in de buurt staan. Kunnen deze bomen worden vervangen of worden getopt/gehalveerd?

De gemeente hecht grote waarde aan het verduurzamen van de energievoorziening, maar ook aan de groen- en boomstructuren. Wij zijn ons ervan bewust dat er soms sprake kan zijn van een conflict. Er zijn 3 situaties:

 • bestaande situatie: als de boom er al staat, gaat de boom voor. Als eigenaar van zonnepanelen moet u rekening houden met de (groeiende) boom;
 • nieuwbouwsituatie: bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gekeken naar aantallen, locaties en soorten aan te planten bomen in relatie tot de aanwezigheid/komst van zonnepanelen;
 • herinrichting openbare ruimte: bij handhaven van de bomen geldt hetzelfde als bij bestaande situaties, bij niet handhaven bomen geldt hetzelfde als bij nieuwbouwsituaties.

Indien mogelijk worden bomen gesnoeid, met als uitgangspunt het behoud van de vorm van de kroon.

De bomen van de gemeente veroorzaken overlast (schaduw, bladeren, vruchten, bloesem, etc.) Kunnen deze bomen worden vervangen door bomen die geen overlast geven?

Uit jurisprudentie blijkt dat iedereen ‘een zekere mate van naburige hinder van bomen dient te dulden en te dragen’. Mate van overlast en hinder is vaak subjectief. Hinder/overlast is geen reden om bomen te kappen. Alleen in gevallen van veel hinder of schade, neemt de gemeente maatregelen. Bij voorkeur regulier snoeien of in bepaalde gevallen fors snoeien en in het uiterste geval kappen.

De boom naast ons huis is gevaarlijk, kan deze worden gerooid?

De Barendrechtse bomen worden minstens 1 keer per 3 jaar geïnspecteerd door externe boomdeskundigen. Als uit die inspectie maatregelen naar voren komen, voert de gemeente die uit. Ook als geadviseerd wordt om de boom te rooien. Altijd bekijken we de gegevens van de laatste inspectie. Als de inspectie langer geleden is, en aan de boom een nieuwe afwijking te zien is, maken wij de afweging om wel of niet een deskundige te raadplegen.

Ik heb schade van gemeentebomen (fundering, riolering, wortelopdruk), hoe gaat de gemeente daarmee om?

Het is vervelend als onze bomen schade veroorzaken. Eerst kijken we naar de oorzaak en mate van schade (bijvoorbeeld scheuren in de muur of 1 tegel in de achtertuin die wordt opgedrukt). Dan moet aangetoond worden dat de schade wordt veroorzaakt door onze bomen. Er zijn 2 opties:

 • de wortels op de erfgrens kunnen door de bewoner worden verwijderd (zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit van de boom) (wortelkaprecht).
 • gaat wortelkap wel ten koste van de stabiliteit én is er geen andere mogelijk oplossing, dan is kap van de bomen voor de gemeente vaak de enige mogelijkheid.

Langs de Portlandse Baan en Carnisser Baan worden regelmatig bomen tot op kniehoogte weggezaagd. Waarom is dat?

Dit zijn geen bomen, maar solitaire elzen. Het is niet de bedoeling dat deze elzen uitgroeien tot bomen. Daarom worden ze 1 keer per 3 tot 5 jaar tot op kniehoogte gesnoeid. Door de afwisseling van bomen en vertakte elzenstruiken, ontstaat langs de rondwegen een gevarieerd groenbeeld.

Moet ik voor het kappen van een boom in mijn tuin een vergunning aanvragen?

Barendrecht heeft een Bomenverordening en een Groene Kaart. Als de boom op de kaart staat, is voor het kappen ervan een omgevingsvergunning nodig. Voor particulieren gaat het dan alleen om monumentale bomen op eigen terrein. Staat uw boom niet op de Groene Kaart, dan hoeft u voor het kappen ervan geen vergunning aan te vragen en/of geen melding te maken.

De boom van de buren hangt over mijn perceel, wat doet de gemeente hieraan?

Niets, dit is een zaak tussen u en uw buren waarin de gemeente geen partij is. Raadpleeg hiervoor het Burgerlijk Wetboek, artikel 5:44. Advies is altijd: probeer er samen uit te komen!

Er worden in Barendrecht weleens bomen gekapt vanwege scheuren in het fietspad. Op de Veluwe leggen ze dan gewoon het fietspad opnieuw aan. Waarom moeten de bomen hier weg?

De groeiplaatsen van bomen in Barendrecht verschilt heel sterk met die van de Veluwe:

 • de grondsoort is hier voornamelijk klei en op de Veluwe zand.
 • het grondwater is hier veel hoger dan op de Veluwe.
 • de bomen wortelen hier voornamelijk in de breedte, op de Veluwe in de diepte.

Er worden in Barendrecht niet alleen bomen gekapt, maar er worden ook struiken vervangen door gras. Wat is het beleid van de gemeente ten aanzien van deze vergrassing?

Barendrecht heeft geen beleid om structureel beplanting om te vormen naar gras. Bij het (her)inrichten van de openbare ruimte zijn aspecten als functie, diversiteit, sierwaarde, veiligheid, uitzicht, beheer, enz. bepalend. Het kan dus zijn dat beplanting wordt omgevormd naar gras, maar andersom komt ook voor.

Sommige bewoners vinden dat er niet veel bomen zijn in Barendrecht. Hebben omliggende gemeenten meer bomen?

Vergelijking aantal bomen in Barendrecht en buur gemeenten:

 • Barendrecht ongeveer 23.500 bomen (0,48 inwoners per boom)
 • Albrandswaard ongeveer 13.500 bomen (0,52 inwoners per boom)
 • Ridderkerk ongeveer 18.500 bomen (0,40 inwoners per boom).

Rotterdam geeft op haar website aan dat zij 1 boom per inwoner hebben. Rotterdam heeft echter ook de bomen in de stukken bos (bijvoorbeeld Zuidelijk Randpark) meegenomen.

Als er nieuwe bomen worden aangeplant, zijn dat vaak jonge, kleine bomen. Waarom is dat, het beeld verandert hierdoor tenslotte sterk.

Als er nieuwe bomen worden aangeplant, zijn dat inderdaad kleinere bomen. Enerzijds heeft dit te maken met geld (hoe groter, hoe duurder). Anderzijds heeft het ook te maken met het vergroten van de kans dat de boom aanslaat/nieuwe wortels vormt.