Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van 8 appartementen met bergruimtes aan de Middenbaan 74a in Barendrecht.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning (1e fase) voor het afwijken van het bestemmingsplan verleend. Bij deze vergunning moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de ontwikkeling is een besluit hogere grenswaarden genomen, deze vindt u bij de stukken.

Inzien

Het besluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 27 september tot en met 7 november 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Ook is het besluit digitaal beschikbaar op deze pagina van de website of via ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

  1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen deze ontwerpbeschikking;
  2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te   hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.