Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verlenen voor de realisatie van een blaashal gedurende 3 maanden per jaar en bijbehorende gastank en opslagcontainers aan de Zuider Carnisseweg 101 te Barendrecht.
De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 26 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 op afspraak inzien op het gemeentehuis. Een afspraak voor het inzien van de verleende omgevingsvergunning kunt u hier maken. 

Beroep


Tijdens de ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door:
1.    degene die zienswijzen hebben ingebracht op deze ontwerpbeschikking;
2.    de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
3.    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
4.    degene die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.


Onherroepelijk


De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Pim van der Graaf via 0180 698 328.