Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

•    Onderlangs 30 A t/m L en Middenbaan 64 te Barendrecht (B200310606), voor nieuwbouw 11 appartementen en commerciële ruimte (publicatiedatum 20-05-2021).

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum op 21 mei t/m 2 juli 2021 inzien op de gemeentelijke website Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking, beroep worden ingesteld.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.