Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor Kooiwalweg 33 (B210311498), voor het bouwen van een paardenstal (verz. 08-12-2021).

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking op afspraak inzien in het gemeentehuis. Ook kunt u het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0489.BPBGN20210006-RV01)

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking wel gewijzigd.

Beroep

Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking, beroep worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.