Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning verlenen voor Rijnstraat 1-3 Barendrecht  (B180307659), voor het bouwen van een woongebouw met 21 appartementen met een parkeer-/bergingskelder

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen. 

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten door een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Inzien

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 3-5-2019 tot en met 13-06-2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.

Tevens kunt u contact opnemen met Pim van der Graaf via (0180) 698 328.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn 2 zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de nota zienswijzen behorend bij het besluit en hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerpbesluit.

Beroep

Het definitieve besluit wordt opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Pim van den Graaf via (0180) 698 328.