De gemeenteraad heeft dinsdag 12 november de begroting 2020 vastgesteld: het huishoudboekje met de plannen voor volgend jaar. De gemeente moet zo’n 2% bezuinigen. De raad heeft daarom ook gesproken over het ‘dekkingsplan’, met daarin de keuzes waarop wordt bezuinigd.

Het grootste deel van het geld dat de gemeente uitgeeft gaat naar wettelijke taken. Het college investeert daarnaast in onder andere openbare voorzieningen, zorg, duurzaamheid, groen en veiligheid. Bijvoorbeeld in een campagne tegen woning- en auto-inbraken en in de aanpak van criminaliteit, samen met de politie. Ook gaat het college aan de slag met een veilig NS Station, een dementievriendelijke gemeente, het terugdringen van eenzaamheid, investeren in duurzaamheid en een extra Boa. De voltallige gemeenteraad nam vanavond het amendement ‘AutoMaatje’ aan, een pilot waarmee vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten van deur tot deur vervoeren om zo eenzaamheid terug te dringen. Daarnaast trekt de raad unaniem extra geld uit om 75 jaar vrijheid in 2020 te vieren.

Septembercirculaire: financiële meevaller voor gemeenten

De gemeenteraad heeft vanavond ook gesproken over het plan waarmee de tekorten in de begroting worden gedekt. Een deel van de tekorten worden door de raad gedekt door de zogeheten septembercirculaire: de financiële gevolgen van Prinsjesdag voor gemeenten, waarbij duidelijk is geworden dat er de komende jaren extra geld beschikbaar komt. De verhoging van de OZB en het schrappen van gratis OV voor ouderen met een inkomen boven de minimagrens zijn daarmee van de baan. Ook is de opgenomen bezuiniging op subsidienten geschrapt. Wel worden onder andere de kosten voor onderhoud van kunstwerken en straatmeubilair verlaagd, wordt gestopt met Swim to Play en zijn in september jl. al de openingstijden van de balies aangepast. Daarnaast wordt de vervanging van een aantal sportvelden waar mogelijk uitgesteld, zal worden bezuinigd op de BAR-organisatie en levert het college een deel van het eigen opleidingsbudget in.

Lange termijn

Het college heeft vanavond de gemeenteraad op het hart gedrukt ook het belang van de lange termijn niet uit het oog te verliezen. “De raad maakte vanavond andere keuzes. Op inhoud is dat begrijpelijk. Maar als het gaat om het financieel solide beleid in de toekomst, zetten deze keuzes de financiën in de toekomst wel extra onder druk.”, aldus wethouder Bults (Financiën).

Gemeenten in financiële problemen

Niet alleen Barendrecht kampt met financiële uitdagingen. Alle gemeenten zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Maar bij de overheveling van die taken heeft het Rijk ook direct een bezuinigingsslag doorgevoerd, terwijl de zorgkosten blijven stijgen. Gemeenten worden daarvoor onvoldoende gecompenseerd door het Rijk, en zijn nu genoodzaakt te bezuinigen.

Begroting in 1 oogopslag

Bekijk de begroting 2020 in 1 oogopslag.