Wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage

24 augustus 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a hebben vastgesteld en ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 90 woningen, als onderdeel van de totale ontwikkeling van Lagewei- Vrouwenpolder, mogelijk.

Het wijzigings- en uitwerkingsplan voorziet in de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken – 1’ uit het bestemmingsplan ‘Lagewei- Vrouwenpolder’ (moederplan), vastgesteld op 31 januari 2012.

Het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan ligt vanaf 25 augustus tot en met 6 oktober 2023 ter inzage
Het ontwerpuitwerkingsplan is te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-VI01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180.

Plankosten

De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 oktober 2023 beroep instellen bij de Raad van State.

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het uitwerkingsplan met ingang van 7 oktober 2023 in werking.

Documenten