Resultaten vragenlijst over wonen in Barendrecht bekend

26 april 2023, 08:00

Een dak boven het hoofd is een eerste levensbehoefte. Iedereen wil graag fijn wonen. Maar de huizenmarkt is grillig. Vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen met inwoners de behoeften, knelpunten en uitdagingen in kaart te brengen. Dat doen we in de Woonvisie. In februari stond een online vragenlijst online over woonwensen, die ruim 700 keer is ingevuld. Bedankt daarvoor! De resultaten zijn nuttig bij het vaststellen van de nieuwe Woonvisie 2023-2027.

De gemeente bouwt zelf niet, maar wil met de resultaten wel in gesprek met betrokken partijen. Zo is de kans op maatwerk het grootst. Na een analyse komen de volgende 10 punten als meest belangrijke resultaten uit het onderzoek:

  • Betaalbare woningen zijn vooral voor starters cruciaal, en daarnaast voor kleine huishoudens
  • Voor gezinnen, ook eenoudergezinnen, is de woonomgeving belangrijk
  • Een veilige buurt wordt door woningzoekenden het vaakst genoemd als belangrijkste onderdeel in die zoektocht
  • Dit speelt vooral bij gezinnen met kinderen
  • Bij starters speelt dit duidelijk minder
  • Voor jongeren onder de 35 jaar is betaalbaarheid en groter wonen belangrijk
  • Voor de groep 36- tot 54-jarigen is groter wonen en duurzaamheid en energiezuinigheid juist belangrijker
  • Voor ouderen spelen een aangepaste woning, de nabijheid van voorzieningen en veiligheid een grotere rol
  • Huisvesting van starters/jongeren heeft grote prioriteit voor Barendrecht, vindt het merendeel van de respondenten
  • Opvallend genoeg geldt dat voor alle respondenten, los van type huishouden en leeftijd

Hoe nu verder?

De resultaten van de online vragenlijst, en die van een eerdere bijeenkomst in december waar we ook input over woonwensen hebben opgehaald, zijn waardevol bij het maken van een Woonvisie die van deze tijd is. Die past bij de uitdagingen die de woningmarkt van nu met zich meebrengt. En waardevol is voor woningbouwcorporaties. Op dinsdag 16 mei wordt De Woonvisie behandeld in de adviserende commissievergadering Ruimte en Samenleving. Als inwoner kunt u inspreken. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 16 mei 12.00 uur via griffie@barendrecht.nl of 14 0180. Het vaststellen van de definitieve, nieuwe Woonvisie is naar verwachting voor de zomer klaar.