Ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage

6 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 90 woningen, als onderdeel van de totale ontwikkeling van Lagewei- Vrouwenpolder, mogelijk.

Het wijzigings- en uitwerkingsplan voorziet in de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken – 1’ uit het bestemmingsplan ‘Lagewei- Vrouwenpolder’ (moederplan), vastgesteld op 31 januari 2012. Omdat de begrenzingen van het beoogde bouwplan licht afwijken van de opzet zoals destijds in het moederplan vastgelegd, wordt gebruik gemaakt van de algemene wijzigingsbevoegdheid die het moederplan biedt (artikel 26). Daarmee wordt eerst de begrenzing van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken – 1’ gewijzigd, waarna direct deze gewijzigde bestemming wordt uitgewerkt.

Het ontwerp wijzigings- en uitwerkingsplan ligt vanaf 7 april tot en met 19 mei ter inzage. De stukken zijn online te raadplegen via: http://www.barendrecht.nl/ter-inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (Zoek op IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-ON01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho via het telefoonnummer 14 0180.

Plankosten

De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 20 mei 2023 aan het college van B&W, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpuitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a zaak 53144’ en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de ter inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Barendrecht, 6 april 2023