Met inwoners van de wijk Buitenoord onderzoeken we de mogelijkheden van een aardgasvrije woning en wijk. Er zijn tussen november 2018 en mei 2019 5 bijeenkomsten geweest met de meedenkgroep Buitenoord aardgasvrij. De meedenkgroep bestond uit ruim 20 personen. Van de bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt die u kunt opvragen via energietransitie@barendrecht.nl.

De bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst is gebruikt om met elkaar na te denken over een aardgasalternatief en welke acties we samen kunnen uitzetten. In de tweede bijeenkomst hebben we het gehad over de aanpak Buitenoord aardgasvrij en hoe we draagvlak kunnen krijgen in de wijk voor een alternatief. In de derde en vierde bijeenkomst is het bewustwordingsproces besproken.De vijfde bijeenkomst richtte zich op de Warmte-Transitie-Atlas en het DWA rapport.

DWA rapport: Routekaart Barendrecht aardgasvrij

In het rapport worden 2 hoofdvragen beantwoord over het aardgasvrij worden van Barendrecht.

  • Welke alternatieven voor aardgas zijn er in Barendrecht?
  • Welke energieoplossingen zijn geschikt voor welke buurten en in welke volgorde kan de transitie plaatsvinden?

Om deze vragen te beantwoorden is onder andere rekening gehouden met de energievraag per buurt, aanstaande werkzaamheden, het gemiddeld inkomen en het soort woningen (huur/koop, leeftijd gebouw, laagbouw/hoogbouw).

Twee technieken zijn kansrijk om gebouwen ‘van het gas af’ te halen: duurzame warmte (een warmtenet van restwarmte uit de haven of geothermie) of volledig elektrisch. Bij allebei de mogelijkheden is een kostenplaatje gemaakt. Daarna is een routekaart naar aardgasvrije buurten vastgesteld.

Om de gemeente Barendrecht van het aardgas af te halen is een warmtenet voor een groot deel van de bebouwing een logische keuze. De gemeente werkt aan een Warmtevisie. Deze Visie geeft per wijk inzicht in het meest geschikte alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. Dit wordt onder meer bepaald op basis van veel hoogbouw, massa, energie in een wijk etc. Voor de buitenwijken zal volledig elektrisch de meest logische oplossing zijn.

Wilt u het rapport volledig doorlezen? Stuur een mail naar energietransitie@barendrecht.nl.