Meepraten als burger

Home > Meepraten als burger

Meepraten als burger

De gemeente luistert naar meningen en suggesties van inwoners en gebruikt uw inbreng om het beleid en de dienstverlening te verbeteren. Als inwoner van Barendrecht kunt u op verschillende manieren meepraten en meedenken met de gemeente en de politiek. Zo kunt u bijvoorbeeld een brief schrijven aan de gemeenteraad of aan raadsleden persoonlijk. U kunt de raadsleden ook via email benaderen.

Spreekrecht

U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen. In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. Niet ingesproken kan worden in de volgende situaties:

  • Als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • Indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen
  • Op het advies van de commissievergadering
  • Een ingekomen stuk
  • Mededelingen van de voorzitter

De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering.

Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch op 14 0180 tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij de betreffende commissiegriffier.

Referendum

Op grond van de Referendumverordening Barendrecht kan de gemeenteraad besluiten tot een referendum. Ook kiesgerechtigde (inwoners van 18 jaar en ouder) burgers kunnen een verzoek indienen tot het houden van een referendum. Een referendum is een volksstemming waarbij kiesgerechtigden zich uitspreken over een voorgenomen besluit van de raad.

Voorwaarden

Aan het indienen van een initiatief tot het houden van een referendum zit een aantal voorwaarden vast. Zo zijn er een aantal onderwerpen waarover geen referendum kan worden gehouden. Ook moet het verzoek ondersteund worden door 3.000 kiesgerechtigde inwoners. Voor meer informatie kunt u de verordening raadplegen en contact opnemen per e-mail via griffie@barendrecht.nl of telefonisch met een medewerker van de griffie.

Andere mogelijkheden

Contact

Gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht

Postadres: Postbus 501
2990 EA  Barendrecht

Telefoon: 14 0180
WhatsApp: 06 - 46 98 63 26

Vanuit het buitenland:
+31 180 698 398

Contactformulier
 

Openingstijden   
 

Afspraak maken